Polityka prywatnosci

[English version below]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) Fundacja Proces Ciągły, organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bike Days, informuje, że:

a. Administratorem danych osobowych uczestników biorących udział w Wydarzeniu „Bike Days 2022 – platforma filmów rowerowych” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Fundacja Proces Ciągły z siedzibą pod adresem ul. Kotlarska 14/6, 53-150 Wrocław, posiadającą NIP 8971788437, REGON 022093852;

b. kontakt możliwy jest pod adresem email: festiwal@proces.co

c. dane osobowe uczestnika/uczestniczki Wydarzenia przetwarzane będą w celu realizacji wspomnianego Wydarzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d. odbiorcami danych osobowych uczestnika/uczestniczki Wydarzenia będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);

e. uczestnik/uczestniczka Wydarzenia posiada prawo do żądania od  Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO;

f. dane osobowe uczestnika/uczestniczki Wydarzenia przetwarzane będą przez cały okres realizacji programu/projektu/działania, a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

g. uczestnik/uczestniczka Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


h. podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczki wydarzenia jest wymogiem umownym – w przypadku odmowy podania danych może nie dojść do udziału w wydarzeniu.

Privacy policy

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 2016, No. 119, hereinafter referred to as GDPR), the Continuous Process Foundation, the organizer of the Bike Days International Film Festival, informs that:

a. The Administrator of personal data of participants participating in the „Bike Days 2022 – bike film platform” event (hereinafter referred to as Event) is the Continuous Process Foundation, with its registered office at Kotlarska street 14/6, 53-150 Wrocław, NIP 8971788437, REGON 022093852;

b. contact is possible at the email address: festiwal@proces.co

c. personal data of the participants of the Event will be processed for the purpose of the Event – pursuant to art. 6 sec. 1 lit. b GDPR;

d. the recipients of the personal data of the participants of the Event will be external entities providing services to the Administrator, and entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions (including public administration entities);

e. the participant of the Event has the right to request to access personal data, rectify it, delete or limit processing, in the cases specified in the provisions of the GDPR;

f. personal data of the participant of the Event will be processed throughout the implementation of the Event, and after its completion, will be stored for the purpose of compulsory archiving of documentation for the time specified in separate regulations;

g. the participant of the Event has the right to lodge a complaint with the supervisory body,  the President of Personal Data Protection Office;

h. providing personal data by a participant of the Event is a contractual requirement – in the event of refusal to provide data, participation in the Event may not take place.