Polityka prywatnosci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) Fundacja Proces Ciągły, organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bike Days, informuje, że:

a. Administratorem danych osobowych uczestników biorących udział w Wydarzeniu „Rewitalizacja na okrągło – jak welodrom może kształtować przyszłość europejskich miast? Gra symulacyjna – warsztaty praktyczne warsztaty z myślenia o planowaniu przestrzennym w kontekście ruchu rowerowego w mieście.” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Fundacja Proces Ciągły z siedzibą pod adresem ul. Kotlarska 14/6, 53-150 Wrocław, posiadającą NIP 8971788437, REGON 022093852;

b. kontakt możliwy jest pod adresem email: festiwal@proces.co

c. dane osobowe uczestnika/uczestniczki Wydarzenia przetwarzane będą w celu realizacji wspomnianego Wydarzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d. odbiorcami danych osobowych uczestnika/uczestniczki Wydarzenia będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);

e. uczestnik/uczestniczka Wydarzenia posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO;

f. dane osobowe uczestnika/uczestniczki Wydarzenia przetwarzane będą przez cały okres realizacji programu/projektu/działania, a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

g. uczestnik/uczestniczka Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h. podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczki wydarzenia jest wymogiem umownym – w przypadku odmowy podania danych może nie dojść do udziału w wydarzeniu.