REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNE
„SERWIS ROWEROWY BIKESTAGE POWERED BY DPD”

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji Akcji promocyjnej ”SERWIS ROWEROWY BIKESTAGE POWERED BY DPD” (zwanej dalej jako „Akcja promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Fundacja Proces Ciągły, ul. Kotlarska 14/6, 50-150 Wrocław, Polska, NIP: 897 178 84 37, KRS: 0000453548, REGON: 022093852, zwana dalszej części regulaminu Organizatorem.
3. Wykonawcą Akcji promocyjnej jest Road Bikes Group Sp. z o.o., al. Gen Józefa Hallera 180/2, 53-203 Wrocław, KRS 0000360607, NIP 8992699897, Regon 021303610. (zwana dalej jako „Wykonawca”).
4. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie na terenie kina Nowe Horyzonty w terminie:
Piątek (16.09.2022): 18:00-22:00
Sobota (17.09.2022): 14:00-22:00
Niedziela (18.09.2022): 12:00-20:00
Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu w Punkcie Realizacji Serwisu i na stronie internetowej bikedays.pl

§ 2. Definicje pojęć

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
− „Kino” – kino Nowe Horyzonty, znajdujące się przy ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21, 50-077 Wrocław
− „Punktu Realizacji Serwisu” – znajdujące się na terenie Kina stanowisko, w którym można zrealizować Usługę serwisową, o której mowa w § 2 poniżej, w terminach i godzinach określonych w § 1 ust. 4; znajduje się wewnątrz Kina, na parterze w pobliżu wejścia do kina od strony ul. Antoniego, przy kafelkowej ścianie.
– „Usługa serwisowa” – usługa realizowana w trakcie Akcji promocyjnej, która polegać będzie na sprawdzeniu (kontrola bezpieczeństwa) i diagnozie roweru należącego do Uczestnika (zwana dalej Usługą). W zakres tej Usługi maksymalnie wejdą czynności:
a) kontrola zużycia napędu, zalecenia dot. czyszczenia i smarowania,
b) sprawdzenie kluczowych połączeń śrubowych, dokręcenie odpowiednim momentem, skasowanie luzów (stery),
c) regulacja hamulców (ew. wymiana klocków), nie wchodzi w grę wymiana linek itp.,
d) regulacja przerzutek (ew. prostowanie haka), nie wchodzi w grę wymiana linek itp.,
e) sprawdzenie ciśnienia w kołach, zalecenia,
f) dołączenie karty technicznej z informacjami o diagnozie / stanie technicznym roweru.

§ 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny pod warunkiem spełnienia wymogów z niniejszego Regulaminu.
2. Prawo do udziału w Akcji promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4. Zasady przeprowadzenia Akcji promocyjnej

1. Celem Akcji promocyjnej jest promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze (na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie).
2. Prawo do udziału w Akcji promocyjnej mają Uczestnicy, którzy zgłoszą się i przekażą swój rower do Punktu Realizacji Serwisu w czasie prowadzenia Akcji promocyjnej.
3. Udział w Akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. O pierwszeństwie w prawie do udziału w Akcji promocyjnej decyduje w pierwszym rzędzie czas zgłoszenia się do Punktu Realizacji Serwisu. W razie niemożności ustalenia, który z Uczestników pierwszy zgłosił się do Punktu Realizacji Serwisu, o prawie do udziału decydują pracownicy Punktu Realizacji Usług.
Maksymalna liczba Uczestników Akcji promocyjnej to 3 na godzinę trwania Akcji promocyjnej
5. Z udziału w Akcji promocyjnej mogą być wykluczone osoby zachowujące się przy Punkcie Realizacji Serwisu niekulturalnie, niewykonujące poleceń personelu Punktu 7. Realizacji Serwisu lub próbujące w sposób nieuczciwy wpłynąć na wynik Akcji promocyjnej (w szczególności poprzez zmuszenie innych Uczestników siłą lub groźbą do ustąpienia im miejsca lub rezygnacji z udziału w Akcji promocyjnej).
6. Serwis zostanie wykonany po prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika założeń Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem wyżej wymienionych warunków.

§ 5. Usługa Serwisowa

1. Ogólny proces realizacji Akcji promocyjnej, będzie polegał na:
a) przyjęciu roweru od Uczestnika Akcji promocyjnej na podstawie formularza i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) wydaniu numeru / hasła identyfikacyjnego,
c) odbiorze roweru po wykonaniu Usługi serwisowej za pomocą numerka identyfikacyjnego,
d) w przypadku zgubienia numerka identyfikacyjnego odbiór roweru nastąpi przy wykorzystaniu hasła identyfikacyjnego,
e) przekazaniu Uczestnikowi Akcji promocyjnej formularza wraz z diagnozą oraz informacją o stanie technicznym roweru.
2. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub wymiany Usługi opisanej w § 5. pkt. 1 na inną.
3. Organizator ani Wykonawca nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Akcji promocyjnej oraz uzyskaniem lub realizacją Usługi.
4. Organizator ani Wykonawca Akcji promocyjnej nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje mogące powstać z tytułu realizacji Usługi, w szczególności za ograniczenie lub utratę roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w stosunku do swojego roweru lub innego sprzętu lub rzeczy, na której zrealizowano Usługę.

§ 6. Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej Akcji promocyjnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. O wniesieniu reklamacji w terminie decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu w siedzibie Wykonawcy w przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Uczestnika Akcji promocyjnej. Wykonawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany przez reklamującego.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres: Road Bikes Group Sp. z o.o., al. Gen Józefa Hallera 180/2, 53-203 Wrocław, z dopiskiem „Serwis Rowerowy powered by DPD”
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpoznawane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego), przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego rozwiązania domaga się reklamujący.
5. Odrzucenie reklamacji przez Wykonawcę nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a) okoliczności siły wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
c) istotnej zmiany po stronie Organizatora, uniemożliwiających lub ograniczających możliwość przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: bikedays.pl oraz umieści stosowną informację w Punkcie Realizacji Serwisu.
3. Organizator ma prawo zakończenia Akcji promocyjnej przed upływem terminu wskazanego w § 1 ust. 3 Regulaminu powyżej bez względu na przyczynę. Nie wpływa to jednak na prawa Uczestnika uprzednio nabyte.
4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia Uczestnik lub Organizator nie mogli rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie można było zapobiec, a które uniemożliwia trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków.
5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz pozostałych przepisów prawa.
7. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, ze zm.).
8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
9. Biorąc udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym w punkcie obsługi Akcji promocyjnej w chwili przystąpienia do Akcji promocyjnej. Przystąpienie Uczestnika do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 września 2022.
Organizator Akcji promocyjnej